หลักสูตรฝึกอบรมด้วยตนเอง

รุ่นที่ 1 สำหรับศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปี พ.ศ.2565
สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์หน่วยศึกษานิเทศก์ http://www.esdc.go.th
ผ่านอีเมล  ___@esdc.go.th

คู่มือการสมัครเข้ารับการอบรม